DISCLAIMER

ALLSAFE Management en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor schade door de bezoeker geleden die het gevolg zijn van type- en zetfouten op de website

ALLSAFE Management is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van acties tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.